Vrienden van het Hanze College

 

"Stichting Regionale Vrienden van het Hanze College"

 

 

 

Wat?

Het bedrijfsleven en het onderwijs, met name het VMBO, hebben dezelfde belangen. Ze hebben elkaar nodig. Vanwege het teruglopend aantal VMBO-leerlingen is het belangrijk samen te werken aan een juiste beeldvorming en een positief imago. De sector techniek in de omgeving van Oosterhout heeft zich daarom verenigd in "De Regionale Vrienden van het Hanze College", de VHC.

 

De VHC wil meer jongeren voor technische opleidingen interesseren. Bedrijven zijn er immers bij gebaat ook in de toekomst voldoende instroom van werknemers met technische kennis en vaardigheden te hebben. Door samen te werken, tracht de VHC met de school de aandacht van jonge mensen en hun ouders op de technische VMBO-leerroutes van het Hanze College te vestigen.

 

De VHC richt zich naast de kinderen van de basisschool ook op de leerkrachten, die de advisering doen en op toekomstige leerkrachten op de onderwijsopleidingen. Daarnaast wordt vanuit de VHC gestimuleerd en gefaciliteerd dat er een intensievere uitwisseling ontstaat tussen docenten, leermeesters, praktijkbegeleiders en instructeurs, waardoor bedrijven een beter zicht krijgen op hun toekomstige werknemers. Bedrijven beseffen dat je samen meer mensen bereikt, een goed beeld van de sector laat zien en de kans jonge mensen voor een technische opleiding te enthousiasmeren groter wordt.

 

Wie?

Op 12 december 2011 hebben de bedrijven hun afspraken van de afgelopen twee jaren vastgelegd bij de notaris en hiermee een traject voor de toekomst ingezet. Samen met het onderwijs, het vmbo en het mbo willen ze werken aan een leerroute vmbo-mbo-stages-arbeidsovereenkomst.

Op de foto vlnr:

Dhr. F. van Gils, secretaris.

Dhr. A. van Empel, voorzitter.

Mr. J.M. Tempelaar, notaris.

Dhr. T. Gerritsen, penningmeester.

 

 

Waarom het Hanze College?

Het Hanze College bereidt leerlingen voor op het mbo. De school biedt naast de theoretische voorbereiding ook een praktische binnen- en buitenschoolse oriëntatie op de verschillende sectoren. Dit kan in alle leerwegen en start steeds op de leerpleinen. In het curriculum wordt steeds uitgegaan van optimale doorstroom naar mbo. Hiervoor zijn de nieuwe leerpleinen ontwikkeld.

 

Daarnaast is er een nieuwe afdeling voor de Gemengde Leerweg gerealiseerd, met de mogelijkheid voor leerlingen met een hogere theoretische aanleg om van daaruit ook aan opdrachten te werken op de leerpleinen. Vanaf leerjaar 1 leren alle leerlingen op school ook in de praktijk. Ze werken aan praktijkopdrachten op de leerpleinen. Hiervoor is  keuzewerktijd (KWT) op het lesrooster geplaatst. Binnen dit vak werken leerlingen in de onderbouw een dagdeel op de leerpleinen aan praktische opdrachten.

 

Een substantieel onderdeel van de lessen op het Hanze College bestaat uit doe-vakken en komt daarbij tegemoet aan de leerstijl van veel vmbo-ers. Techniek binnen het leergebied Mens&Natuur, Bi(ologie)Na(tuurkunde)S(cheikunde)-opdrachten binnen Mens&Natuur, Drama en Beeldende Vorming  binnen Kunst&Cultuur, Sport en bewegen.

 

Wilt u meer informatie of wilt u lid worden?

Wilt u aansluiten bij de vrienden van het Hanze College of wilt u in gesprek met het bestuur van de stichting, neem dan contact op via het onderstaande e-mailadres: